Nawigacja

RODO

Ochrona danych osobowych

 Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych

 

 

1.        Administratorem  Danych Osobowychjest Zespół Szkoły Podstawoweji Przedszkola Samorządowego w Chodlu,

 ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel, tel. 81 829 10 24, e-mail: spchodel@wp.pl

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   iod@rodokontakt.pl

3.      Administrator przetwarza dane  osobowew celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym i innych właściwych przepisach.

4.      Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a.      wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

b.      zgoda osoby,

c.      o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,

d.      o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.

5.     

Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotomi tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Gmina) i organowi nadzorującemu (Lubelski Kurator Oświaty)

6.      Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe przez okres:

a.      dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną– od 5 do 10 lat

b.      dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania,

c.      dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochronytych interesów,

d.     

dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania.

7.      Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące   prawa:

a.      do dostępu do swoich danych;

b.      do sprostowania swoich danych;

c.      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d.      do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ponadto dla przetwarzania za zgodą, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

e.      do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie jej obowiązywania,

f.       do usunięcia danych.

W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo

g.      do wniesienia sprzeciwu.

8.      Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9.      Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

10.   Podanie  danych osobowych  przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne.

11.   Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora  jest obligatoryjne z uwagi na : m.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Brak podania tych danych  oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Podstawy prawne:

·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

Administratorem   danych osobowych jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel, tel. 81 829 10 24,  e-mail: spchodel@wp.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi takimi jak m.in.: apele, konkursy, zawody sportowe, uroczystości  w następujących celach:

 

1)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  na gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora

 

2)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora

3)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych

 

4)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych jego elektronicznych materiałach informacyjnych 

 

5)      umożliwienia Administratorowi komunikacji elektronicznej z Panem/Panią tj. telefonicznie i/lub przez e-mail i/lub przez e-PUAP

 

6)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka w kronice szkoły/tablo udostępnianych na terenie szkoły

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie przez Panią/Pana zgody  na wskazane powyżej cele przetwarzania jako  rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa instytucjom

 

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez   następujący czas:

 • w formie tradycyjnej w gazetkach ściennych/gablotach  i innych materiałach drukowanych 5 lat
 • w formie elektronicznej  na stronie internetowej  i innych materiałach elektronicznych 5 lat
 • w formie tradycyjnej w kronice szkoły/tablo udostępnianych na terenie szkoły            50 lat

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych:

a) do dostępu,  b) do sprostowania, c)  do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała, e) do usunięcia, f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne, ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska dziecka nawet jeśli zostanie laureatem konkursu

Podstawy prawne:

·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Klauzula udzielenia zgody

przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

                                                                         

Chodel, ………………….………..

 data

Oświadczam, że:

1.         ……………………………………………………. jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ……………………………………………………………

               Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna                                                                                               imię i nazwisko dziecka

2.      Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu) i z przysługującymi mi  oraz mojemu dziecku prawami  względem danych osobowych.

                                                   ………….…………………                       

                                                                                         Podpis                                    

3.      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na publikację imienia, nazwiska mojego dziecka  w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora 

                                                                                                                                                                   ………….…..……………                       

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis   

                                

4.      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*   na rejestracje i  publikację  wizerunku mojego dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora


                                                                                                 ………….…..……………                       

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis

                                   

 

5.      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*     na publikację  imienia, nazwiska dziecka w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych 

                                                                                                                                                                   ……………..……………                       

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis 

                                   

 

7)      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych elektronicznych jego materiałach informacyjnych 

 

                                                                                                                                                                   ……………………………                       

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis

 

8)      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w kronice szkoły/tablo udostępnianych na terenie szkoły 

 

                                                                                                                                                                   ……………...……………                       

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis

                                   

9)      WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  aby Administrator komunikował się ze mną  elektronicznie poprzez:

telefon/SMS*  na  nr   ………………………………………………..……  e-mail* …………………………………………….…………………………………

 e-PUAP    …………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

 Zgoda  obejmuje   doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                                                                                                                                                   ………….…..……………                       

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis                                    

*  niepotrzebne skreślić

Podstawy prawne:

·        Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO

·        Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

·        Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

         Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

 

Pliki do pobrania

Klauzula_informacyjna_-_wizerunek_i_komunikacja.doc   

Ogolna_klauzula_informacyjna.docx

Klauzula_udzielenia_zgody.doc

 

 

Załącznik nr 1

do Zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

 

Szczegółowa klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

1.     Administratorem  Danych Osobowychjest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ul. Szkolna 19, 24-350 Chodel, tel. 81-829-10-24, e-mail: spchodel@wp.pl

 

2.     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   iod@rodokontakt.pl

3.     Administrator przetwarza te dane  osobowew celu zapewnienia  bezpieczeństwa w pomieszczeniach i  na terenie objętym monitoringiem  oraz  dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub  czynów niepożądanych  naruszających reguły życia społecznego.

 

4.     Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a.      wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia

b.     ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

 

5.     Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotomi tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organom ścigania sprawiedliwości.

 

6.     Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe przez okres:

a.      dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez okres 3 miesięcy od czasu zarejestrowania - dla danych rejestrowanych w pamięci masowej systemu monitoringu

b.     dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochronytych interesów np. do czasy wyjaśnienia danej sprawy lub do wydania prawomocnego orzeczenia czy wyroku dla danych dot. zdarzenia zapisanego na nośniku zewnętrznym

7.     Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a.      do dostępu do swoich danych;

b.     do sprostowania swoich danych;

c.      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d.     do wniesienia sprzeciwu

e.      do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.     Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.

 

9.     Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

 

10.  Podanie  danych osobowych  dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony

 

Podstawy prawne:

·       Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

·       Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Pliki do pobrania

Klauzula_szczegolowa_monitoringu_wizyjnego.docx

  

Wiadomości

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODLU IM KS JANA TWARDOWSKIEGO
  CHODEL
  24-350 CHODEL
  ul. SZKOLNA 19
 • tel. (81) 829 10 24 ; fax. (81) 829 10 30

Galeria zdjęć